Vergunning aanvraag Wet Koa

Onlangs maakte de Kansspelautoriteit (KSA) bekend dat er straks rond de 100 vergunningen verstrekt gaan worden aan aanbieders van online gokken.

De vergunningsvoorwaarden worden erg streng en toch zijn er rond de 180 belangstellingsregistraties bij de KSA binnen gekomen. Van de 180 kan je een derde deel zien als ervaren aanbieders, bijvoorbeeld doordat ze al actief zijn in de online kansspelenmarkt in het buitenland. Eén derde zijn op dit moment al fysieke aanbieders van kansspelen in Nederland en het overige deel wordt vooral gevormd door kleine bedrijven die waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de eisen. Vanaf 1 januari 2021 zullen er dus ongeveer 100 aanbieders online komen waar je als Nederlander online kan gokken. Hier gaat wel een heel proces aan vooraf. Een vergunning aanvraag voor de Wet Koa (Wet Kansspelen op afstand), zal waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 kunnen worden ingediend. De online markt kan dan met ingang van 1 januari 2021 ingaan. De KSA wil graag het vergunningsproces soepel laten verlopen en heeft informatie bekend gemaakt waardoor belangstellenden zich nu al kunnen voorbereiden. Maar goed ook, want het zijn behoorlijk veel vereisten. En dat terwijl de straks legale aanbieders ook moeten voldoen aan de zorgplicht.

Koa aanvraag

Algemene informatie

Het is niet interessant om de gehele vergunning aanvraag informatie te vermelden, om die reden een beknopte samenvatting.

De Kansspelautoriteit heeft bekend gemaakt dat een aanvraag ongeveer 45.000 euro gaat kosten. Als een vergunning niet wordt verleend, dan worden de kosten niet teruggestort. Aanvragen verlopen digitaal en in de Nederlandse taal. Er kunnen straks vergunningen worden aangevraagd voor het op afstand organiseren van vier soorten kansspelen en wel:

  1. Casino spellen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen
  2. Casino spellen waarbij de spelers tegen elkaar spelen
  3. Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd
  4. Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen

De raad van bestuur van de KSA zal alleen een vergunning verstrekken als de aangeboden spellen op een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare wijze worden georganiseerd. De ingediende vergunningsaanvraag is hier een leidraad voor waar over geoordeeld zal worden. De KSA toets de aanvragen aan de wet- en regelgeving en komende beleidsregels.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de betreffende aanvragers zal een behoorlijk belangrijke peiler worden. De betrouwbaarheid zal in het geding kunnen komen als er sprake is van straf-, bestuurs- of fiscaalrechtelijke antecedenten. Hierbij gaat het niet alleen om de antecedenten van de vergunningaanvragers zelf, maar ook de natuurlijke personen en rechtspersonen (belanghebbenden, bestuurders, beleidsbepalers, e.d.). Bij een vergunningaanvraag moeten al deze (rechts) personen geïdentificeerd worden.

Deskundigheid

Onervaren personen e/o bedrijven die willen profiteren van de legalisering van de online kansspelen markt, zullen moeilijk een vergunning kunnen krijgen. Ervaring op alle mogelijke vlakken lijkt een belangrijke peiler te zijn. Qua deskundigheid moet de aanvrager een beleidsplan aanleveren, waaruit blijkt hoe hij er voor zorgt dat werknemers kennis op het gebied van kansspelen hebben en houden. Het gaat hierbij vooral om wet- en regelgeving, verslavingspreventie, consumentenbescherming en financiële voorschriften.

Financiën

Bij een betaling van 45.000 euro voor de aanvraag alleen, blijft het niet alleen. Er zal namelijk een financiële garantstelling gevraagd worden van waarschijnlijk 830.000 euro. De reden: om zeker te stellen dat belasting, kansspelheffing en eventuele boetes betaald kunnen worden. Hierbij zal het niet alleen blijven bij het bewijzen dat de garantstelling geen probleem is. De vergunninghouder moet financiëel gezond zijn. Dus geen dreigende faillissement of andere zaken waaruit kan blijken dat er geen sprake van financiële continuïteit is.

Vergunninghouders moeten daarnaast ook passende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat spelerstegoeden worden afgescheiden van het bedrijfskapitaal. Mocht een vergunninghouder stoppen met z'n online kansspel aanbod in Nederland, dan moet er een "exitplan" zijn waaruit blijkt hoe spelers hun tegoeden terug krijgen.

Consumentenbescherming

En weer zo'n punt waarbij de Kansspelautoriteit strikte eisen en bewijzen stelt bij een aanvraag van een vergunning. Het gaat hierbij om drie punten:

Verslavingspreventie: Om voor een vergunning "Wet Kansspelen op afstand" in aanmerking te komen, zal de aanvrager in Nederland een vertegenwoordiger moeten hebben op het gebied van verslavingspreventie. Daarnaast moet de aanvrager beschikken over een verslavingspreventie- en opleidingsbeleid. Deze moet zijn opgesteld in samenwerking met deskundigen en ervaringsdeskundigen. En het moet aansluiten op het Nederlandse stelsel van de verslavingszorg. In het beleid zal o.a. moeten staan hoe spelers worden beschermt tegen onmatige deelname en kansspelverslaving. Hoe worden 18 tot 24 jarigen extra beschermt. Welke preventiemaatregelen zijn er, hoe is dit verankerd in de bedrijfsvoering en hoe blijft de kennis op peil onder de geen die belast zijn met verslavingspreventie.

Reclame en marketing: De wet zal strikte eisen stellen aan reclame voor kansspelen. De KSA wil vooraf kennis nemen van het reclame- en marketingbeleid van de aanvrager. Hieruit moet o.a. blijken dat reclames niet misleidend zijn, niet gericht zijn op kwetsbare groepen en evt. de wijze hoe er gebruik wordt gemaakt van bonussen.

Klachtenregeling: Er zullen wettelijke bepalingen gelden voor de klantendienst en klachtenregeling. Beiden moeten tijdig functioneel zijn en moeten voldoen aan de wetgeving.

Bedrijfsprocessen

De KSA heeft onlangs de module "bedrijfsprocessen" behoorlijk uitgebreid als leidraad voor vergunningaanvragers. Het bestaat uit meerdere punten die voor de toekomstige spelers belangrijk zijn, maar lang niet allemaal zijn de moeite waard om samen te vatten. Denk hierbij aan: beheersen van matchfixingrisico’s, voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet, hoe er wordt omgegaan met integriteitsrisico’s en hoe er wordt voldaan aan de eisen omtrent betaaltransacties.

Interessanter is het punt "identificatie en verificatie". Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een kansspelaanbieder de identiteit (achternaam, voornaam, geboortedatum, adres en woonplaats) van een speler verifiëren. na afronding van de verificatie mag een speler pas toegang krijgen tot het kansspelaanbod. Dit zal dus betekenen dat een speler een kopie moet verstrekken van zijn ID en een document waaruit blijkt dat het opgegeven adres klopt. (Hierover hebben wij al eerder aandacht geschonken in het artikel over "wat je als speler gaat merken van de Wet Kansspelen op afstand").

Ook voor spelers belangrijk is de komende "Centraal Register Uitsluiting Kansspelen" (Cruks) en ook daarover hebben wij al geschreven in het genoemde artikel. Vergunningaanvragers worden hierover verder voorgelicht en krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een testperiode. Vergunde aanbieders worden ook verplicht om te beschikken over een Controledatabank (CDB) waar de KSA toegang tot heeft.

En verder...?

De "nadere informatie vergunningaanvraag Wet Koa" is voor de geïnteresseerden een goede leidraad om zich te kunnen voorbereiden op een vergunningaanvraag. Het geeft ook goed aan dat de wetgeving behoorlijke voorwaarden stelt aan vergunde online kansspelen aanbieders. Je kan het wat dat betreft niet vergelijken met een licentie verstrekt door de Kansspelcommissie van bijvoorbeeld Gibraltar (waar het meer een kwestie is van een zak geld neerleggen). De komende legale Nederlandse online casino's (e.a. kansspelaanbieders) kan je dus zeker beschouwen als betrouwbaar. Desondanks zijn wij met name benieuwd hoe het op langer termijn gewaarborgd blijft. Momenteel is het bijvoorbeeld mogelijk om op een onverantwoorde manier te gokken bij Holland Casino. Zij hanteren een verslavingspreventie beleid, maar dit blijkt in de praktijk erg matig te werken. Op papier alles volgens de wetgeving voor elkaar hebben, is niet alles zeggend.

Qua het punt "reclame" zijn wij verbaast dat er nog geen duidelijkheid is omtrent affiliates (op commissie basis online promoten). Er zijn nu al duizenden websites die in het teken staan om bezoekers door te verwijzen naar een internet casino, sport weddenschappen platform, pokerrooms, e.d. De KSA is zich hier zeker van bewust en heeft er zelfs al voor gezorgd dat er meerdere websites offline gingen of hun reclame materiaal verwijderden. Zij straks affiliatie websites die legale Nederlandse online kansspelen aanbieders promoten legaal? Moeten zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals een leeftijdsverificatie? Voor ons natuurlijk interessante vragen, want op welke manier kunnen wij onze bezoekers straks doorverwijzen naar de leukste, beste en vooral legale online casino's?